Registration Dossier

Data platform availability banner - registered substances factsheets

Please be aware that this old REACH registration data factsheet is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023.

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA, and it now contains all REACH registration data. There are more details on the transition of ECHA's published data to ECHA CHEM here.

Diss Factsheets

Administrative data

First-aid measures

LENYELES: Teendők:

-       Eszméletlen sérültnek soha ne adjunk semmit szájon át.

-       Kérjünk orvosi segítséget.

-       Ne hánytassuk a sérültet.

-       Ha a sérült eszméleténél van, öblítsük ki a szájüregét és itassunk vele 2-4 pohár tejet vagy vizet.

BELEGZES: Teendők:

-       Az érintett személyt friss levegőre kell vinni es olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen

tudjon lélegezni.

-       A légzés leállása esetén alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést.

-       Légzési nehézség esetén adjunk oxigént.

-       Kérjünk orvosi segítséget.

-       Ne alkalmazzunk szájon át történő lélegeztetést.

BORREL ER1NTKEZES: Teendők:

-       Öblítsük le a bőrt bő vízzel, legalább 15 percen keresztül, miközben távolítsuk el a szennyezett ruházatot

és lábbelit.

-       A ruházatot újbóli használat előtt mossuk ki.

-       Konzultáljunk orvossal.

SZEMBE JUTAS: Teendők:

-       Azonnal öblítsük ki a szemet be vízzel, legalább 15 percen keresztül, a szemhéjszélek időnkénti

széthúzásával.

-       Konzultáljunk orvossal.

4.2.       A legfontosabb - akut és késleltetett -_tünetek es hatások:

Lenyelés: Gasztrointesztinális irritációt okozhat, amelyet hányinger, hányás és hasmenés kísér. Nagy mennyiség lenyelése a

központi idegrendszer összeomlását okozhatja.

Belégzés: Légúti irritációt okoz.

Bőr: Bőrirritációt okoz. Dermatitiszt okozhat. Extrém esetekben cianózist okozhat.

Szem: Szemirritációt okoz.

4.3.       A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:Különleges ellátás nincs, tüneti es támogató kezelés szükséges.

Fire-fighting measures

Oltóanvag:

5.1.1.       Megfelelő oltóanyag:

Vízpermet, száraz vegyi anyag, szén-dioxid vagy megfelelő oltóhab.

5.1.2.       Alkalmatlan oltóanyag:

A víz nem hatékony oltóanyag. Ne használjunk teljes vízsugarat.

5.2.       Az anya2b6l vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

A gőzök a levegővel robbanékony elegyet alkothatnak A gőzök eljuthatnak egy gyújtóforrásig és visszagyulladhatnak

A gőzök nehezebbek a levegőnél; a talaj szintjén terjedhetnek és osszegy6lhetnek alacsonyan fekvő vagy zárt területeken.

A termék tűz esetén ég, a termikus bomlás vagy az égés eredményeképpen irritatív és erősen mérgező gázok (p1.: szén

monoxid, szén-dioxid, hidrogen-fluorid gáz) szabadulhatnak fel.

A tartályok a tűz hőjének hatására felrobbanhatnak.

5.3.       Tűzoltóknak szóló javaslat:

Az elírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített, túlnyomásos üzemmódban működő légzőkészülék alkalmazandó.

A tűz által veszélyeztetett tartályok vízpermettel hűtendők.

Accidental release measures

6.1.       Személyi óvintézkedések, egvéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

6.1.1.       Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat.

6.1.2.       Sürgősségi ellátók esetében:

Viseljünk megfelelő egyéni védőfelszerelést.

Távolítsunk el minden gyújtóforrást.

Kizárólag szikramentes eszközöket használjunk.

Biztosítsunk megfelelő szellőzést.

A gözök szétoszlatasára használjunk megfelelő habot.

6.2.       Körnvezetvédelmi óvintézkedések:

Kerüljük a kiömlött termék csatornába és viztestekhez vezető árkokba jutását.

6.3.       A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyaga!:

A szabadba jutott anyagot itassuk fel semleges nedvszívó anyaggal (p1. vermikulit, homok vagy fold), gyűjtsük össze és szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig helyezzük megfelelő tartályba.

Handling and storage

7.1.       A biztonságos kezelésre iránvuló óvintézkedések:

A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező.

A termék kezelését követően alaposan mosakodjunk meg.

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.

Kerüljük a szemmel, bőrrel és ruházattal történő érintkezést.

Az üres tartályok termékmaradványokat tartalmazhatnak (folyadék 6s/vagy gőz) és veszélyesek lehetnek.

Kerüljük a termék lenyelését, illetve gőzeinek, permetének belégzését.

A tart1yokat ne vágjuk, hegesszük, forrasszuk, fúrjuk vagy daráljuk, ne fejtsünk ki rá nyomást, és ne tegyük ki hőnek,

szikráknak vagy nyílt lángoknak.

Műszaki intézkedések:

A termék kizárólag jól szellőző helyen használandó.

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:

A termék szállítása során gondoskodjunk a tartályok megfelelő földeléséről és átkötéséről.

Használjunk szikramentes eszközöket és robbanásbiztos berendezéseket.

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

7.2.       A biztonságos tárolás feltételei. az esetleges összeférhetetlenséggel egvütt:

A biztonságos tárolás feltételei:

A termék az eredeti, szorosan lezárt és megfelelő je1ö1éssel ellátott edényben tárolandó.

Hűvös, száraz, jól szellőző helyen, a nem összeférhető anyagoktól távol tárolandó.

A csomagolásra / tárolásra használt anyag típusa: Nincs különleges előírás.

7.3.       Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Nem áll rendelkezésre speciális útmutatás.

Transport information

Land transport (UN RTDG/ADR/RID)

UN number:
UN1993
Shippingopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all

Marine transport (UN RTDG/IMDG)

Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all

Air transport (UN RTDG/ICAO/IATA)

UN number:
UN1993
Shipping information
Proper shipping name and description:
GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.
Remarksopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all

Exposure controls / personal protection

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges az anyag kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére.

A termék tárolására es felhasználására használt létesítményeket lássuk el szemmosásra és biztonsági zuhanyozásra alkalmas állomásokkal

A légkör koncentrációjának elfogadható szinten tartásához alkalmazzunk megfelelő általános vagy helyi szellőztetést robbanásbiztos berendezéssel.

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:

1. Szem-/arcvédelem: Az előírásoknak rnegfelelő védőszemüveg használandó (EN 166).

2. Bőrvédelem:

a.       Kézvédelem: A bőr expozíciójának elkerülése érdekében az előírásoknak megfelelő védőkesztyű használandó (EN 374).

b.       Egyéb: A bőr expozíciójának elkerülése érdekében az előírásoknak megfelelő védőruházat használandó.

3. Légutak védelme: Szükség esetén az előírásoknak megfelelő légzésvédő használandó (EN 149).

4. Hőveszély: Nem ismert.

8.2.3.       A környezeti expozíció ellenőrzése:

Nincs különleges utasítás.

Stability and reactivity

10.2.       Kémiai stabilitás:

Szobahőmérsékleten, zárt tartályban, normál tárolási és kezelési körülmények között stabil.

10.3.       A veszélves reakciók lehetősége:

Veszélyes polimerizáció nem várható.

10.4.       Kerülendő körülmények:

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

Kerüljük az érintkezést a nem összeférhető anyagokkal.

10.5.       Nem összeférhető anvagok:

Erős lúgok, erős oxidálószerek.

10.6.       Veszélyes bomlástermékek:

Hő hatására: lrritatív es mérgező füstök és gázok, szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén-fluorid gáz.

Disposal considerations

Waste treatment methods:

Disposal according to the local regulations.

Information regarding the disposal of the product:

Consult with your state and local waste requirements or guidelines, if applicable, to ensure compliance.

This combustible material may be burned in chemical incinerator equipped with afterburner and scrubber.

European Waste Code:

No appropriate EWC code can be given for the substance, since the identification of the proper code can be done with the

method of use defined by the user of the substance. The European waste code number has to be determined after a

discussion with a specialist dealing with waste disposal.

Information regarding the disposal of the packaging:

Emptied containers:

European Waste Code:

13.1.3. Physical/chemical properties that may affect waste treatment options shall be specified:

None known.